Тематика актуальних розробок

Тематика першочергових проектів, які будуть реалізовуватися в рамках партнерства у 2014-2018 рр.
– розробка та обґрунтування бізнес-планів інноваційних проектів агроформувань;
– розробка бізнес-планів для залучення позикових коштів;
– науково-економічна експертиза ефективності інноваційних проектів;
– формування внутрішньо-економічного механізму управління підприємством;
– впровадження системи внутрішнього контролю на підприємстві;
– аналіз та оцінка фінансового стану підприємств, установ та організацій;
– надання консультацій щодо застосування програмного продукту «1С:Підприємство 8 Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України» для аграрних підприємств;
– оцінка конкурентоспроможності та кредитоспроможності аграрних підприємств;
– економіко-математичне моделювання та прогнозування показників діяльності підприємства;
– застосування Податкового кодексу України в бухгалтерській практиці: організація, проблемні питання та їх вирішення;
– надання консультацій з питань розрахунку та вибору електрообладнання та засобів автоматизації в агропромисловому виробництві;
– надання консультацій щодо нормативно-законодавчих основ охорони праці на підприємстві;
– надання консультацій та розробка технологічних карт вирощування зернових, технічних та овочевих культур;
– сортовипробування сортів та гібридів овочевих культур, зернового, цукрового, віничного та суданського сорго, сортів озимої пшениці, озимого ячменю;
– розробка та супровід технології вирощування сорго, овочевих культур та суниці;
– аналіз ґрунту на вміст макро- та мікроелементів, зараженість збудниками хвороб, шкідниками та бур’янами;
– розробка систем захисту і живлення рослин;
– аналіз овочевої та садівничої продукції на вміст нітратів;
– розробка рекомендацій щодо закладання кісточкових та зерняткових садів, ягідників та виноградників залежно від якості ґрунтів;
– складання науково-обґрунтованого чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах різної ротації;
– розробка системи обробітку ґрунту для господарств південної зони степу України;
– розробка моделі збереження та відтворення родючості ґрунту для різних типів сівозмін господарств південного регіону;
– розробка системи удобрення пшениці озимої для отримання зерна високої якості;
– програмування рівня врожайності окремих сільськогосподарських культур;
– розробка рекомендацій при вирощуванні картоплі літнього садіння на краплинному зрошенні;
– впровадження системи ведення біологічного землеробства для господарств півдня України;
– розробка біотехнологій клонального мікророзмноження сільськогосподарських культур;
– розробка та впровадження прийомів вегетативного розмноження сільськогосподарських та декоративних культур;
– надання консультацій та супровід вирощування зернових, технічних, енергетичних та кормових культур за інтенсивними, ресурсозберігаючими, mini-till та no-till технологіями;
– надання консультацій та супровід щодо озеленення та ландшафтного дизайну різних груп територій;
– лабораторний супровід вирощування сільськогосподарських культур;
– формування та навчання груп ландшафтного дизайну (з залученням фахівців України та СНГ);
– оцінка якості поливних вод;
– оцінка ступеню осолонцювання ґрунтів та розробки заходів щодо їх меліорації.
– селекційно-генетична оцінка стад сільськогосподарських тварин і птиці за господарсько корисними ознаками та структурними генами, у тому числі з використанням процедури blup;
– складання планів племінної роботи зі стадами з використанням традиційних підходів та на основі положень геномної селекції;
– аналіз кормів, що використовуються у господарствах;
– складання раціонів годівлі для тварин і птиці з урахуванням їх віку, рівня продуктивності, фізіологічного стану, тощо;
– розробка та адаптація технологій заготівлі і приготування кормів та кормосумішей;
– впровадження сучасних технологій зоотехнічного обліку та автоматизованих систем управління у господарствах;
– ветеринарний супровід;
– надання консультацій та супровід впровадження сучасних технологій відтворення тварин і птиці;
– моделювання технологічних процесів у тваринництві і птахівництві;
– аналіз діючих технологій виробництва та переробки продукції тваринництва і птахівництва, надання рекомендацій щодо їх поліпшення;
– удосконалення технології відгодівлі, забою сільськогосподарських тварин, первинної обробки туш та операції підготовчого циклу під час переробки м’яса;
– проектування підприємств з переробки молока і м’яса;
– ветсанекспертиза молока, м’яса та їх продуктів;
– консультації з контролю якості та безпечності продукції тваринництва;
– допомога при підготовці до сертифікації, персоналу, продукції та послуг;
– розробка презентацій підприємства;
– розроблення та видавництво рекламної продукції підприємства (буклети, календарі, інформаційні листки тощо);
– підготовка кадрів під конкретне замовлення роботодавців;
– надання рекомендацій щодо створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК);
– підготовка установчих документів СОК;
– реєстрація СОК;
– розроблення та науковий супровід бізнес-планів діяльності СОК.